Centromat_Logo

Нүүр хуудас
Эхний хуудас руу буцах

Каталог татаж авах
Выходные данные
Худалдааны ерөнхий
нөхцөл, болзол
Үзэсгэлэн яармагийн
талаарх мэдээлэл

1a Төрөл 1a Гадна талыг
зэрэгцүүлэх хавчаар
1a Төрөл 1a Тойргон Тусгай хувилбар
- тойргон гагнуурт
зориулагдсан
1b Төрөл 1b Гадна талыг хурдан
зэрэгцүүлэх хавчаар
1c Төрөл 1c Дамжуулах хоолой
голлуулах гинжнүүд
2 Төрөл 2 Дотор талыг зэрэгцүүлэх
хавчаар Ø 15-64 мм
3a Төрөл 3a Дотор талыг зэрэгцүүлэх
хавчаар Ø 54-530 мм
3b Төрөл 3b Дотор талыг зэрэгцүүлэх
хавчаар
3c Төрөл 3c Дотор талыг зэрэгцүүлэх
хавчаар Ø 54-940 мм
4 Төрөл 4 Дотор талыг зэрэгцүүлэх
хавчаар Ø 54-520 мм
4s Төрөл 4s Дотор талыг зэрэгцүүлэх
хавчаар Ø 120-940 мм
5 Төрөл 5 Дотор талыг зэрэгцүүлэх
хавчаар Ø 54-520 мм
6 Төрөл 6 Өрөмдөх, өнгөлөх,
ирийн налуу арилгах
төхөөрөмж
9 Төрөл 9 Фланцын спиртийн түвшин
10 Төрөл 10 Хоолойн налуугийн түвшин
11 Төрөл 11 Кернер